ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding en toelichting

Voor je liggen de algemene voorwaarden van The New Business Women. The New Business Women biedt het volgende aan:

 • - Het Live Your Purpose Event (en andere events en seminars);
 • - TNBW Academy (waar events onderdeel van kunnen uitmaken);
 • - 1 op 1 coaching;

De algemene voorwaarden kennen een gelaagde opbouw. Eerst volgt een algemene deel (hoofdstuk 1) dat van toepassing is op alle hiervoor genoemde activiteiten van The New Business Women. Daarna volgen algemene voorwaarden die in aanvulling of in afwijking op het algemene deel van toepassing zijn op de betreffende activiteit.

Mocht iets je niet geheel duidelijk zijn, neem dan gerust contact met ons op!

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1: DEFINITIES

 1. TNBW: The New Business Women, een handelsnaam van Complead V.O.F. als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61089281. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan de TNBW en niet aan enige aan de TNBW verbonden persoon te zijn gegeven. Alle overeenkomsten komen dan ook tot stand met TNBW. Dat geldt ook indien het de bedoeling van opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde aan TNBW verbonden persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TNBW een overeenkomst aangaat.
 3. Event: alle door TNBW (mede) georganiseerde events, zoals het Live Your Purpose Event alsmede de 2 live trainingen als zijnde onderdeel van TNBW Academy.
 4. Deelnemer: Iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met TNBW sluit terzake het deelnemen aan een door TNBW (mede)georganiseerd event of programma zoals TNBW Academy , althans iedere natuurlijke persoon die zich op het event bevindt.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van of overeenkomsten tussen TNBW en haar opdrachtgever.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door TNBW zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door TNBW van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door opdrachtgever.
  Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 3. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
 4. Deze voorwaarden gelden voor een ieder die bij TNBW werkzaam is, een ieder die door TNBW wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten TNBW aansprakelijk is of kan zijn.
 5. Bepalingen in een overeenkomst of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van een overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

Artikel 3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan TNBW is De opdrachtgever zal zich er voor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een aanbod.
 2. Alle door TNBW uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is TNBW daaraan niet De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht TNBW niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 6. TNBW kan niet aan haar offertes of voorstellen gehouden worden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of het voorstel, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Opgegeven tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst houdt voor TNBW een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis TNBW zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame coach verwacht mag worden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TNBW aangeeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan TNBW worden Indien opdrachtgever hier niet (tijdig) aan voldoet, heeft TNBW het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien de door TNBW te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij de opdrachtgever dan zal deze laatste alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst.
 4. In het geval  dat  uitvoering  van  een  overeenkomst  in  strijd  kan  komen  met  de belangen van een al bestaande opdrachtgever, zal TNBW hiervan melding maken aan de betrokken Indien sprake is van een tegenstrijdig belang zal TNBW pas ingaan op het verzoek tot het uitvoeren van een overeenkomst, als daaromtrent voor alle betrokken partijen aanvaardbare afspraken zijn gemaakt.
 5. In de overeenkomst worden in elk geval afspraken vastgelegd betreffende de nadere inhoud van de overeenkomst, de looptijd van de overeenkomst en de overeengekomen vergoeding. Aanvullende afspraken kunnen door TNBW en opdrachtgever in de overeenkomst worden vastgelegd.
 6. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de bestaande overeenkomst, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld. De acceptatie van wijzigingen in bestaande overeenkomsten is echter alleen geldig bij schriftelijke bevestiging door
 7. Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen begrote Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd.
 8. Een overeenkomst eindigt door wederzijds goedvinden, tijdsverloop, of Een opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot annulering conform de mogelijkheden zoals omschreven in Hoofdstuk 2 – 4. Het eindigen van de Overeenkomst laat de verplichtingen van opdrachtgever jegens TNBW onverlet.

Artikel 5: HONORARIUM

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium (vast tarief of uurtarief), vermeerderd met eventuele onkosten, waaronder een eventuele kilometervergoeding à € 0,19 BTW per voor de uitvoering van de overeenkomst gereden kilometers, verschuldigd.
 2. Voor de reistijd ter zake de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever geen honorarium verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Indien met de opdrachtgever wordt overeengekomen dat werkzaamheden worden verrichten op basis van uurtarief, behoudt TNBW zich het recht voor om jaarlijks dat uurtarief te verhogen.
 4. Het verschuldigde honorarium wordt bij de totstandkoming van de overeenkomst door TNBW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, per e-mail bevestigd aan de opdrachtgever.
 5. TNBW is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot op het honorarium te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen TNBW en de opdrachtgever worden vastgesteld.

Artikel 6: BETALING

 1. Het honorarium wordt, tenzij sprake is van een online aankoop, maandelijks in rekening gebracht waartoe TNBW per e-mail een factuur aan de opdrachtgever verstuurt.
 2. Betaling in termijnen is enkel mogelijk indien schriftelijk overeengekomen met TNBW.
 3. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of wanneer een andere insolventieprocedure op opdrachtgever van toepassing is, zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie.
 5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven overeenkomst zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige factuur.
 6. TNBW is gerechtigd om alle vorderingen tussen haar en de opdrachtgever over en weer met elkaar te verrekenen.
 7. Betaling van de factuur dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 8. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het saldo op de bankrekening van TNBW crediteert.
 9. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde IBAN ten name van ‘TNBW’ onder vermelding van het factuurnummer alsmede het klantnummer.

Artikel 7: OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. TNBW is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 2. Voorts is TNBW bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden Daaronder is ook begrepen een situatie waarin door (overheids)maatregelen en/of bij een pandemie TNBW niet in staat is of het niet verstandig vindt om uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. TNBW is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst TNBW ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, of een andere insolventieprocedure, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TNBW vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TNBW op de opdrachtgever onmiddellijk Indien TNBW de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 8: VERZUIM

 1. Na verstrijking van de betalingstermijn zal TNBW opdrachtgever in gebreke stellen middels een aanmaning indien de factuur niet (volledig) is Indien binnen de in de aanmaning gestelde termijn de factuur alsnog niet (volledig) is voldaan, is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd.
 2. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom.
 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens TNBW na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te weten in ieder geval, doch niet uitsluitend, kosten ter zake de door TNBW zelf verrichte (incasso)werkzaamheden, waaronder het versturen van aanmaningen, het sommeren tot betaling en het eventueel treffen van een betalingsregeling, voor rekening van de opdrachtgever, welke kosten minimaal 15 procent van de vordering, met een minimum van € 40,00, bedragen. TNBW hanteert ten aanzien van de exacte hoogte van de buitengerechtelijke kosten de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 9: INSCHAKELING VAN DERDEN

 1. TNBW is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De keuze van de door TNBW in te schakelen derden zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. TNBW is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van TNBW.
 2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst van de opdrachtgever willen beperken, gaat TNBW ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven overeenkomsten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhoud en om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID

 1. TNBW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. TNBW is niet  aansprakelijk  voor  schade,  van  welke  aard  ook,  voortvloeiend  uit beslissingen die de opdrachtgever - al dan niet in overleg met TNBW - heeft genomen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 3. TNBW is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties van TNBW over te gaan dan wel het gevolg is van het overige bepaalde in artikel 7.
 4. TNBW is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 5. Iedere aansprakelijkheid van TNBW voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag van de over de laatste twee maanden door TNBW aan opdrachtgever verzonden facturen, die betrekking hebben op de overeenkomst in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
 6. TNBW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van TNBW voor die schade.
 8. De uitvoering van de verstrekte overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 9. De opdrachtgever vrijwaart TNBW en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door TNBW ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van TNBW in  verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
 10. Alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van TNBW die in dit artikel zijn opgenomen, gelden onverkort voor de feitelijk uitvoerende(n) die werkzaamheden ten behoeve van TNBW verrichten. Feitelijk uitvoerenden kunnen op deze bepalingen ook een beroep doen jegens opdrachtgever.

Artikel 11: OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TNBW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TNBW niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TNBW, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de opdracht inschakelt, worden daaronder begrepen.
 2. TNBW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TNBW zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel TNBW ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is TNBW gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNBW niet toegestaan om de aan TNBW toebehorende rechten van intellectuele eigendom , onder meer rustende op geproduceerde adviezen, planningen, overeenkomsten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren, of anderszins te gebruiken. Zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van TNBW om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van TNBW.

Artikel 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door TNBW geleverde en uitgeleende zaken blijven eigendom van Geleverde zaken worden eigendom van de opdrachtgever zodra de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) met TNBW volledig is nagekomen.
 2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde redenen bestaan dat zij deze niet zal of kan nakomen, dan is TNBW gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsrecht berust bij de opdrachtgever weg te houden of te halen.

Artikel 14: GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien TNBW op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en TNBW zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is TNBW niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
 3. TNBW zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.
 4. Opdrachtgever kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij hier om verzoekt. Indien opdrachtgever van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient opdrachtgever dit schriftelijk of elektronisch aan TNBW te melden. TNBW zal dit verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 15: KLACHTEN

 1. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst kan door de opdrachtgever een klacht ingediend worden bij TNBW.
 2. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen  na  ontdekking  of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan TNBW. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TNBW adequaat kan anticiperen.
 3. Omwille van de snelheid van de behandeling van de klacht, geniet het de voorkeur deze per e-mail in te dienen.
 4. Indien de klacht gegrond is, zal TNBW binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van TNBW verwacht kan worden.

Artikel 16: SLOTBEPALINGEN

 1. Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst de volledige overeenkomst tussen TNBW en de Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 2. Indien de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst en/of deze algemene De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen ten aanzien van de nietige bepaling.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien TNBW niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TNBW in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. TNBW is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via www.tnbw.nl en kan op verzoek van opdrachtgever per post of e-mail worden toegestuurd.

Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en TNBWis uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter  in  het arrondissement  waar TNBW gevestigd. Niettemin heeft TNBW het  recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van de opdrachtgever.

Hoofdstuk 2 Events

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing op door TNBW (mede) georganiseerde events, die op zichzelf staan, of onderdeel uitmaken van een met TNBW gesloten overeenkomst en op de TNBW Academy en andere programma’s die door TNBW worden aangeboden.

 

Artikel 18: TICKETVERKOOP

 1. Een persoon die wil deelnemen aan het event dient middels de door TNBW voorgeschreven wijze een ticket aan te schaffen.
 2. Enkel tickets die zijn aangeschaft bij TNBW of door TNBW ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door TNBW als geldig erkend.
 3. De deelnemer staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de ticket verstrekte Eventuele onjuiste gegevens komen voor rekening en risico van de deelnemer.
 4. TNBW neemt de door haar verkregen gegevens van de deelnemer op in een daartoe aangehouden administratie. Door registratie geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik en het opslaan van de door hem verstrekte

Artikel 19: VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMERS

 1. De deelnemer is gehouden het ticket gedurende het gehele event bij zich te dragen en op eerste verzoek aan TNBW, of door haar ingeschakelde derden, te tonen.
 2. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, regels en voorschriften die worden gegeven door TNBW, de eventlocatie dan wel door TNBW ingeschakelde Indien de deelnemer weigert de instructies op te volgen, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 3. TNBW is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt, of anderszins een behoorlijke uitvoering van het event onredelijk bemoeilijkt of verhindert, de verdere toegang tot het event te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van TNBW op vergoeding van eventuele schade.
 4. De deelnemer dan wel opdrachtgever vrijwaart TNBW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de deelnemer dan wel opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. De deelnemer dan wel opdrachtgever is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door haar goederen wordt veroorzaakt.
 6. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de deelnemer(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemer(s) heeft aangemeld betaald worden.

Artikel 20: GEVOLGEN ANNULERING/VERPLAATSING EVENT DOOR TNBW

 1. TNBW kan een event annuleren indien er niet voldoende inschrijvingen zijn of indien sprake is van een vorm van overmacht of onvoorziene De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval wordt, indien mogelijk, de opdrachtgever een ander event aangeboden. Indien de opdrachtgever niet ingaat op dit aanbod, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op de reeds door de opdrachtgever aan TNBW betaalde ticketprijs. Indien geen ander event wordt aangeboden, zal TNBW op verzoek de reeds aan TNBW betaalde ticketprijs voor het event terugbetalen.
 2. TNBW heeft het recht de datum, het tijdstip en/of de locatie van de event te wijzigen. Dit kan ook de wijziging naar de digitale variant van het event zijn. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever het recht de event kosteloos te annuleren, tenzij de wijziging slechts van geringe betekenis is of het gevolg is van een situatie waarin een ongewijzigde instandhouding niet mag worden verwacht, zoals bij maatregelen die in verband met gezondheidsrisico’s nodig zijn, gedurende bijvoorbeeld een pandemie. Er is dan geen recht op restitutie. Dit is ter beoordeling van van TNBW.
 3. Het restitutieverzoek wordt gemaild naar TNBW en zal binnen 5 werkdagen worden Indien aanspraak kan worden gemaakt op restitutie, is TNBW uitsluitend verplicht het tarief te restitueren welke vermeld staat op de ticket, tenzij een lagere prijs aan TNBW voor het ticket is betaald. Dan geldt het lagere bedrag. Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldig ticket voor het betreffende event binnen 14 dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan wel annulering. Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed.
 4. Annulering of verplaatsing van een event door TNBW brengt geen aansprakelijkheid voor enige door opdrachtgever dan wel deelnemer ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade met zich mee.

Artikel 21: ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER/DEELNEMER

 1. Eenmaal gekochte tickets voor een event of deelname aan TNBW Academy of andere programma’s worden niet door TNBW teruggenomen en kunnen niet worden geruild.
  Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag, de prijs van het programma of reserveringskosten plaats.
 2. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan het event is het haar toegestaan zich kosteloos te laten vervangen door een ander, mits de deelnemer hierover contact opneemt met TNBW en hiervoor goedkeuring krijgt.

Artikel 22: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. TNBW is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het event. TNBW kan het Deelnemers en andere derden schriftelijk toestaan om op door hen voorgeschreven wijze gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.
 2. De Deelnemer is niet gerechtigd (delen van) het door TNBW geproduceerde promotiemateriaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan TNBW toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk een andersluidende afspraak wordt gemaakt.
 3. TNBW is gerechtigd, voor marketingdoeleinden van TNBW, foto- en/of filmopnamen te maken van het event en de aldaar aanwezige TNBW is ter zake aan de deelnemer geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 23: BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID TNBW

 1. Het betreden van de locatie en het bijwonen van het event geschiedt door de deelnemer op eigen TNBW is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer.
 2. De aansprakelijkheid van TNBW wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
  1. schade ten gevolge van wijzigingen in alle door TNBW, dan wel door derden, gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven ten aanzien van het Event;
  2. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door TNBW ingeschakelde derden zoals leveranciers, en de door deze derden ingeschakelde personen;
  3. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de deelnemer van door de Locatie of TNBW ingeschakelde personen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen;
  4. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de deelnemer toebehorende en naar de locatie meegebrachte goederen;
  5. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en eindtijden van het event;
  6. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere deelnemers van het event;
  7. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan TNBW gebruiker, huurder of eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van TNBW staat;
  8. gevolgschade en indirecte (bedrijfs-)schade aan de zijde van deelnemer.
 3. TNBW onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij is, waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen deelnemers onderling.

Hoofdstuk 3 1 op 1 coaching

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing op 1 op 1 coaching door TNBW.

Artikel 24: UITVOERING OVEREENKOMST

De overeenkomst houdt voor TNBW  een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. TNBW zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame coach verwacht mag worden. Coaching door TNBW dient niet als vervanging te worden gezien voor een medische behandeling door een arts of specialist. Opdrachtgever dient bij medische klachten dan ook altijd eerst een arts of specialist te raadplegen.

 

Artikel 25: AFZEGGING

 1. Een coaching sessie die niet, of later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt bij opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Een coaching sessie die onderdeel is van een coaching traject dient tevens minimaal 24 uur van tevoren te worden Indien niet, of later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, komt het recht om de coaching sessie op een later moment in te halen te vervallen.
 3. Afzeggingen dienen door opdrachtgever telefonisch of via WhatsApp te geschieden.

Artikel 26: CONTRACTDUUR

 1. Er kan gekozen worden voor losse coaching sessies en een coaching traject. Een coaching traject wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. Een particuliere opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Een zakelijke opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te Artikel 7:408 lid 1 BW wordt hiermee uitdrukkelijk uitgesloten.

Hoofdstuk 4 Wettelijke bedenktijd consumenten

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing in de gevallen van een aankoop door een consument. Een consument is een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
LET OP: Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is uitdrukkelijk niet van toepassing op niet-consumenten. Ook zijn ze niet van toepassing in geval van aankoop van digitale inhoud die online af te spelen of te downloaden is (denk aan geluids- of videofragmenten, computersoftware en e-books) of toegangstickets tot events.

 

Artikel 27: HERROEPINGSRECHT

 1. Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. De herroepping dient voor het verstrijken van deze termijn aan TNBW te zijn verzonden.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient TNBW schriftelijk per post of e-mail op de hoogte te worden gebracht van de beslissing van opdrachtgever de overeenkomst te herroepen. Opdrachtgever kan hierbij gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. TNBW zal opdrachtgever per ommegaande een ontvangstbevestiging van de herroepingdoen toekomen.

Artikel 28: GEVOLGEN HERROEPING

 1. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht ten aanzien van de aanschaf van goederen, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal TNBW dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de TNBW of door opdrachtgever sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 3. Indien de opdrachtgever heeft verzocht om de verrichting van diensten door TNBW te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, dan heeft TNBW het recht de reeds gemaakte kosten alsmede het reeds nagekomen gedeelte bij opdrachtgever in rekening te brengen.